60 ป
 


ความหมายของพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดขึ้นเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติครบ 60 ปี

 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
คำอธบายรายละเอียดตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
•  พระมหาพิชัยมงกุฎ แสดงถึง ความเป็นประมุข
•  ธารพระกร แสดงถึง ผู้มีปัญญา
•  พระแสงขรรค์ชัยศรี แสดงถึง ความกล้า
•  พระแส้ขนหางจามรีและพัชนีฝักมะขามหรือ พัดวาลวิชนี แสดงถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้บำบัดปัดเป่าอุบัติอันตรายต่างๆ
•  ฉลองพระบาทเชิงงอน แสดงถึง แผ่นดินว่าพระราชภารกิจนั้นหนักเท่ากับแผ่นดินที่ทรงแบกไว้
•  เพชร แสดงถึง เอกแห่งรัตนะ แทนแก้ว 7 ประการที่มาสู่พระบารมี ได้แก่ จักรแก้ว พญาช้างแก้ว พญาม้าแก้ว แก้วมณีโชติ นางแก้ว ขุนคลังแก้ว และขุนพลแก้ว
•  วานรกายขาวและครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทอง แสดงถึง สัญลักษณ์แห่งสมมติเทวราช
•  พระที่นั่งภัทรบิฐ แสดงถึง พระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ประทับในวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อันอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ขลิบ รอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายว่า เหล่านักปราชญ์ราชกวีสำคัญ อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหาร ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่า “ รัตนะ ” แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือสิ่งกว่าเพชร อันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวง คือ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุข เป็นที่พึงอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในพระราชอาณาจักรของพระองค์

อนึ่ง อักษรประปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นี้ ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบพระอุณาโลมอันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี และพระแส้ขนหางจามรีทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐ เบื้องซ้ายแห่งมหาพิชัยมงกุฎ มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขามทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐอันประดิษฐานบนฐานเขียง ซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่เหล่านี้รวมเรียกว่า
“ เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ” ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง 5 คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ 1 พระแสงขรรค์ชัยศรี 1 ธารพระกร 1 พัดวาลวิชนีและพระแส้ 1 ฉอลงพระบาท 1 หมายถึง ปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความว่า “ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ” ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่เป็นวานรกายขาว มือถือก้านลายซุ้มอันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์ฯ อยู่ด้านขวา ส่วนด้านซ้ายปลายแพรผูกเป็นภาพครุฑ เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทอง มือถือก้านลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ฯ พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติทั้งหมดสีเขียวปนทอง อันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ และยังหมายถึงสีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมาตลอดระยะเวลาที่ทรงปกครองสิริราชสมบัติมา ณ บัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ

เนื่องในมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และพระราชทานชื่อการจัดงานว่า
“ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ” และชื่อพระราชพิธีว่า “ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ” และให้ชื่อเป็นภาษีอังกฤษว่า “The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne”

 
ขอขอบคุณ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
(ชื่อหนังสือ เทิด ธ มหาราช)
ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
www.skybook.co.th
Back

พระราชประวัติ
| ส.ค.ส. จากในหลวง | พระอัจฉริยภาพ | โครงการพระราชดำร|พระราชพิธีการครองราชย
Copy Right 2500 Finansa Life Assurance Co.,Ltd. All rights reserved
Design and Power by IT Center