60 ?/strong>?
 


ความหมายของพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติคร?60 ปี
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดขึ้นเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติครบ 60 ปี

 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
คำอธบายรายละเอียดตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติคร?60 ปี
•  พระมหาพิชัยมงกุฎ แสดงถึ?ความเป็นประมุข
•  ธารพระกร แสดงถึ?ผู้มีปัญญา
•  พระแสงขรรค์ชัยศร?/strong> แสดงถึ?ความกล้า
•  พระแส้ขนหางจามรีและพัชนีฝักมะขามหรือ พัดวาลวิชน? แสดงถึ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้บำบัดปัดเป่าอุบัติอันตรายต่าง?
•  ฉลองพระบาทเชิงงอ?/strong> แสดงถึ?แผ่นดินว่าพระราชภารกิจนั้นหนักเท่ากับแผ่นดินที่ทรงแบกไว้
•  เพชร แสดงถึ?เอกแห่งรัตนะ แทนแก้?7 ประการที่มาสู่พระบารมี ได้แก่ จักรแก้ว พญาช้างแก้?พญาม้าแก้ว แก้วมณีโชต?นางแก้?ขุนคลังแก้?และขุนพลแก้ว
•  วานรกายขาวและครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทอ? แสดงถึ?สัญลักษณ์แห่งสมมติเทวราช
•  พระที่นั่งภัทรบิ?/strong> แสดงถึ?พระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ประทับในวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษ?

อันอักษรพระปรมาภิไธย ??? สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ขลิบ รอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตน?หมายว่?เหล่านักปราชญ์ราชกวีสำคั?อีกบรรดาช่างอันมีชื่?พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหา?ข้าราชบริพาร อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันชื่อว่า ?รัตน??แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือสิ่งกว่าเพช?อันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปว?คื?พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุข เป็นที่พึงอันเกษมสุขร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนาในพระราชอาณาจักรของพระองค์

อนึ่?อักษรประปรมาภิไธ???? นี?ประดิษฐานบนพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบพระอุณาโลมอันเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ?แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี และพระแส้ขนหางจามรีทอดสอดอยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐ เบื้องซ้ายแห่งมหาพิชัยมงกุ?มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขามทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่งภัทรบิฐอันประดิษฐานบนฐานเขียง ซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่เหล่านี้รวมเรียกว่?/span> ?เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ??ประกอบด้วยสิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้?5 คื?พระมหาพิชัยมงกุฎ 1 พระแสงขรรค์ชัยศร?1 ธารพระกร 1 พัดวาลวิชนีและพระแส้ 1 ฉอลงพระบาท 1 หมายถึ?ปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัต?ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความว่??ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ?ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่เป็นวานรกายขาว มือถือก้านลายซุ้มอันเป็นกรอบลายของตราสัญลักษณ์?อยู่ด้านขว?ส่วนด้านซ้ายปลายแพรผูกเป็นภาพครุ?เป็นครุฑหน้าขาวกายสีเสนปนทอง มือถือก้านลายกรอบแห่งตราสัญลักษณ์ฯ พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติทั้งหมดสีเขียวปนทอง อันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ และยังหมายถึงสีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งผืนภูมิประเทศที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่งมาตลอดระยะเวลาที่ทรงปกครองสิริราชสมบัติม??บัดนี้ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ

เนื่องในมหามงคลสมั?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า?พระราชทานภาพตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติคร?60 ปี และพระราชทานชื่อการจัดงานว่า
?การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติคร?60 ปี ?และชื่อพระราชพิธีว่า ?พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ?และให้ชื่อเป็นภาษีอังกฤษว่?/span> “The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne?

 
ขอขอบคุณ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกั?
(ชื่อหนังสื?เทิด ?มหาราช)
ที่เอื้อเฟื้อข้อมู?
www.skybook.co.th
Back

พระราชประวัต?/a>
| ??? จากในหลว?/a> | พระอัจฉริยภา?/a> | โครงการพระราชดำร?|พระราชพิธีการครองราช?/a>?
?img src="image/03.jpg" width="23" height="972">
Copy Right 2500 Finansa Life Assurance Co.,Ltd. All rights reserved
Design and Power by IT Center