วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557
 
แบบของการประกันชีวิต

ประกันชีวิตแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ

(1) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองและการสะสมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น 10 ปี 15 ปี 20 ปี และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้ เอาประกันภัยหากผู้อาประกันภัยมีชีวิตอยู่ถึงวันที่สัญญาครบกำหนด
 
(2) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองระยะยาว และการสะสมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ หรือถ้าหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 90 ปี บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  
 
(3) แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) คือ การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยอันเกิดจากการเสียชีวิตแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีการสะสมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี
 
(4) แบบเงินได้ประจำ (Annuities Insurance) คือ การประกันชีวิตที่บริษัทฯ ตกลงว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่น ครบอายุ 55 ปี, ครบอายุ 60 ปี เป็นต้น โดยทั่วไปเงินได้ประจำจะจ่ายเป็นรายปีทุกๆ ปีจนครบตามเงื่อนไขของสัญญา
 
บริษัทฯ เสนอแบบประกันที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ดังนี้
แบบสะสมทรัพย
สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเพื่อตัวเองหรือสร้างหลักประกันให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก หากต้องการระยะเวลาเก็บออมและคุ้มครองระยะสั้นถึงปานกลาง หรือต้องการระยะเวลาคุ้มครองยาวบริษัทฯ ก็มีแบบประกันเพื่อให้ท่านได้เลือกหลากหลาย ดังนี้
>> 
ดีวิเดนด์ พลัส 1 (Dividend Plus I)
>> 
ดีวิเดนด์ พลัส 2 (Dividend Plus II)
>> 
เพรสทีจ เซฟวิ่ง (Prestige Saving)
>> 
วันเดอร์ฟูล เซฟวิ่ง 1 (Wonderful Saving I)
>> 
วันเดอร์ฟูล เซฟวิ่ง 2 (Wonderful Saving II)
>> 
สะสมทรัพย์พิเศษ (ไม่มีเงินปันผล) 20/15
>> 
สานฝัน (San Phan) 89/19
 
แบบตลอดชีพ
แบบประกันสำหรับผู้ต้องการเก็บออมระยะยาว เพื่อเป็นกองทุนหรือหลักประกันให้กับบุคคลอันเป็นที่รักโดยมีให้ท่านเลือก ดังนี้
>> 
แฮปปี้ ไลฟ์ 2 (Happy Life II)
>> 
สานฝันวัยใส (San Phan Wai Sai)
 
แบบชั่วระยะเวลา
แบบประกันสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นความคุ้มครอง สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว ได้แก่
>> 
พิทักษ์ทรัพย์ (Pitaksup)
 
 
 
 

สัญญาเพิ่มเติม
  

สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะ (อบ.1) หรือ AX
สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ (อบ.2) หรือ AI
สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต (อบ.3) หรือ ADB

การซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุทั้ง 3 แบบ ทุนประกันสูงสุดที่ซื้อได้สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 0 ถึง 4 ปี รวมทุกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5 เท่าของทุนประกันชีวิต (อายุช่วงนี้ไม่สามารถซื้อ อบ.2 ได้) และไม่เกิน 3 ล้าน สำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 5-60 ปี ซื้อรวมทุกแบบได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนประกันชีวิตและไม่เกิน 10 ล้าน
 

บันทึกสลักหลังสัญญาคุ้มครองฆาตกรรม ลอบทำร้าย ภัยสงครามกลางเมือง กบฎ และจลาจล (ฆจ) หรือ RCC

ต้องซื้อแนบสัญญาเพิ่มเติม อบ.1 หรือ อบ.2 เท่านั้น โดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดเนื่องจากการฆาตกรรม,ถูกทำร้ายร่างกาย, ภัยจลาจล, ภัยสงครามกลางเมือง, การกบฎ

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ (HS)

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือ อุบัติเหตุ โดยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง   โดยสัญญาเพิ่มเติมนี้จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของค่าห้อง /ค่าอาหาร และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เลือกซื้อโดยสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันละ 400 บาท ถึงวันละ 5,000 บาท

 
บันทึกสลักหลังแนบท้ายสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ซื้อไว้ ทั้งนี้ ต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเท่านั้น

 

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล (HB)

ให้ความคุ้มครองในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 730 วัน ต่อครั้ง)

 

การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (Waiver of Premium: WP)

ให้ความคุ้มครองยกเว้นเบี้ยประกันภัยเฉพาะกรมธรรม์หลัก ทุนประกันสูงสุดรวมทุกกรมธรรม์เท่ากับ 10 ล้านบาท บริษัทฯ พิจารณาให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองรวมทุกกรมธรรม์ไม่เกิน 3,000,000 บาท
  

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (Payor Benefit: PB)

ให้ความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกัน (สัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติม) หากผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุน้อยกว่า 16 ปี และผู้ชำระเบี้ยฯ ต้องมีอายุระหว่าง 20-55 ปี

 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยชั่วระยะเวลา (Level Term: LT)

ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มเติมจากสัญญาหลัก

 

สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยชั่วระยะเวลาสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (Level Term for Payor Benefit: LTPB)

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้ปกครองผู้เยาว์ (ผู้ชำระเบี้ยฯ) ซึ่งทางบริษัทฯ จะจ่ายทุนประกันให้แก่ผู้เยาว์ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เมื่อผู้ชำระเบี้ยฯ เสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิง

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานตัวแทน , สาขา
หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2632-5800-2
  

 
2032 อาคารฟินันซ่าประกันชีวิต ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2632-5000 โทรสาร 0-2632-5500  Email: crc@finansalife.com
เกี่ยวกับกฎหมาย Legal Policy Copyright by Finansa Life Assurance Public Company Limited. Design and Power by IT Center. Last Update : January 10, 2014